1

Real estate
( nájdených 
459
 realít z celkom 459 )

Všeobecné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky

spoločnosti MG real, s.r.o., IČO: 44 248 717,  Škultétyho 2A/4720,

955 01 Topoľčany a jej dcérskych spoločností *, pre zmluvy o sprostredkovaní 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa s účinnosť od 01. 06. 2020 vzťahujú na všetky Zmluvy o sprostredkovaní predaja, kúpy, prenájmu alebo podnájmu nehnuteľností (ďalej iba „Zmluvy o sprostredkovaní“, ktorých sú tieto všeobecné zmluvné podmienky neoddeliteľnou súčasťou) uzavreté medzi sprostredkovateľom MG real, s.r.o., (*prípadne jej dcérskymi spoločnosťami: MG real Topoľčany, s.r.o., IČO: 45 325 588,  MG real Partizánske, s.r.o., IČO: 45 629 528, MG real TRADE, s.r.o., IČO:46 064 605,  MG real – reality, s.r.o., IČO: 45 702 497, MG real SK, s.r.o., IČO: 46 237 461,) a záujemcom, pričom ak je záujemca fyzickou osobou nepodnikateľom spravujú sa právne vzťahy podľa § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), a v prípade fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb podľa § 642 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov).


 

Článok I.

Predmet zmluvy

 

1.1    Predmetom Zmluvy o sprostredkovaní je záväzok sprostredkovateľa, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť kúpnu zmluvu, nájomnú zmluvu, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, alebo zmluvu o budúcej nájomnej zmluve (ďalej iba sprostredkúvanú zmluvu) s treťou osobou, pričom záujemca sa za toto sprostredkovanie zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu).

 

1.2    Presné vymedzenie predmetu sprostredkovania stanovuje Zmluva o sprostredkovaní a to najmä určenie predmetnej nehnuteľnosti, jej ceny, spôsobu jej sprostredkovania a výšky  provízie pre sprostredkovateľa.

 

1.3    Sprostredkovateľ neručí, že predmetná nehnuteľnosť bude za cenu požadovanú záujemcom podľa zmluvy o sprostredkovaní aj predaná, alebo prenajatá, a preto sprostredkovanie uzavretia sprostredkúvanej zmluvy za vyššiu alebo nižšiu cenu nie je porušením záväzku sprostredkovateľa podľa Zmluvy o sprostredkovaní a požadovanú kúpnu cenu, resp. nájomné, možno v priebehu trvania Zmluvy o sprostredkovaní v závislosti od ponuky a dopytu meniť, a to po vzájomnej dohode sprostredkovateľa a záujemcu bez toho, že by bolo potrebné vyhotoviť písomný dodatok k Zmluve o sprostredkovaní. Konečná požadovaná kúpna cena, alebo požadované nájomné predmetu sprostredkovania je tá suma, na ktorej sa záujemca dohodol s treťou osobou pri podpise sprostredkúvanej zmluvy, ktorej jedno podpísané vyhotovenie je záujemca povinný odovzdať sprostredkovateľovi.

 

1.4    Cena, za ktorú bude sprostredkovateľ nehnuteľnosť ponúkať na trhu je suma požadovaná záujemcom, zvýšená o sumu provízie, dohodnutej medzi sprostredkovateľom a záujemcom v zmluve o sprostredkovaní. V prípade percentuálneho vyčíslenia sumy provízie, je suma provízie súčasťou kúpnej ceny požadovanej záujemcom v zmluve o sprostredkovaní. V prípade sprostredkovania prenájmu nehnuteľnosti záujemca berie na vedomie, že výška provízie predstavuje sumu rovnajúcu sa jednomesačnému nájomnému.  


 

Článok II.

Provízia a platobné podmienky

 

2.1    Odplata - provízia sprostredkovateľa, dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov, je dojednaná v Zmluve o sprostredkovaní. V prípade ak je sprostredkovateľ platca DPH bude k provízii pripočítaná aj DPH, a to vo výške podľa platných predpisov SR v čase uzavretia sprostredkúvanej zmluvy.

 

2.2    V dohodnutej provízii sú zahrnuté všetky náklady za úkony sprostredkovateľa uvedené v Článku IV. týchto zmluvných podmienok.

 

2.3    Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v momente uzavretia sprostredkúvanej zmluvy medzi záujemcom a treťou osobou.

 

2.4    Provízia je splatná najneskôr do 7 dní odo dňa vzniku nároku na províziu. 

 

2.5    V prípade, že provízia nebude sprostredkovateľovi vyplatená včas, má sprostredkovateľ právo na úrok z omeškania, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 

2.6    V prípade, že tretia osoba zloží sprostredkovateľovi rezervačný poplatok, záujemca súhlasí s tým, aby si sprostredkovateľ zložený rezervačný poplatok započítal do výšky provízie.

 

2.7    Nárok na províziu vzniká sprostredkovateľovi aj vtedy, ak záujemca počas platnosti tejto zmluvy uzavrie sprostredkúvanú zmluvu s treťou osobou bez súčinnosti sprostredkovateľa, a to v prípade, že sprostredkovateľ a záujemca si dohodli v Zmluve o sprostredkovaní exkluzívny (výhradný) spôsob sprostredkovania. 

 

2.8    Sprostredkovateľ má nárok na províziu aj za predpokladu, že k skutočnostiam uvedeným bode  2.3 tohto článku zmluvy došlo do 6 mesiacoch po skončení platnosti tejto zmluvy, ak k uzavretiu sprostredkúvanej zmluvy došlo v súvislosti s činnosťou Sprostredkovateľa.

 

Článok III.

Práva a povinnosti záujemcu

 

3.1    Záujemca sa zaväzuje poskytnúť sprostredkovateľovi v požadovanom rozsahu a lehotách všetky potrebné podklady a nevyhnutné informácie majúce vplyv na sprostredkovanie, pričom záujemca zodpovedá za ich úplnosť a správnosť. V prípade nedodržania týchto povinností záujemcom, znáša záujemca všetky právne dôsledky porušenia tejto povinnosti.

 

3.2    V prípade nesplnenia povinností záujemcu podľa tohto článku, zaväzuje sa záujemca uhradiť sprostredkovateľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace so sprostredkovaním podľa tejto zmluvy. 

 

3.3     V prípade odstúpenia záujemcu od sprostredkovateľom sprostredkovanej zmluvy, platne uzavretej s treťou osobou, je záujemca povinný uhradiť sprostredkovateľovi všetky jeho preukázateľne vynaložené výdavky, ktoré mal na činnosť vykonávanú podľa zmluvy o sprostredkovaní.

 

3.4    Záujemca sa zaväzuje, že bez súhlasu sprostredkovateľa neposkytne tretím osobám žiadne informácie získané v súvislosti so  zmluvou o sprostredkovaní.

 

3.5    Záujemca podpisom zmluvy o sprostredkovaní dáva písomný súhlas sprostredkovateľovi so spracovaním svojich osobných údajov, po dobu trvania zmluvného vzťahu.

 

3.6    Pri exkluzívnom (výhradnom) spôsobe sprostredkovania má sprostredkovateľ voči záujemcovi právo na zaplatenie dohodnutej provízie aj v prípade, že záujemca počas doby trvania zmluvy o sprostredkovaní uzavrie ohľadom predmetu sprostredkovania s treťou osobou niektorú zo sprostredkúvaných zmluvu aj bez činnosti sprostredkovateľa a záujemca sa zaväzuje túto dohodnutú províziu sprostredkovateľovi vyplatiť v lehote 7-mich dní od vzniku nároku na províziu. 

 

3.7    Pri neexkluzívnom  (nevýhradnom) spôsobe sprostredkovania  záujemca môže uzavrieť ohľadom predmetu sprostredkovania s treťou osobou niektorú zo sprostredkúvaných zmluvu aj bez činnosti sprostredkovateľa a v takom prípade právo na províziu sprostredkovateľovi nevzniká.

 

3.8    Záujemca, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti na ktorú sa vzťahuje povinnosť povinnej energetickej certifikácie, je povinný sprostredkovateľovi uviesť ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom aj ukazovateľ integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť nehnuteľnosti (stavby), na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát. V prípade porušenia tejto povinnosti znáša následky záujemca.  

Článok IV.

Práva a povinnosti sprostredkovateľa

 

4.1.    Sprostredkovateľ vykoná pre záujemcu tieto úkony:

a. rokovanie s treťou osobou vrátane poskytovania informácii a fotodokumentácie o predmete zmluvy,

b. nakontaktovanie tretej osoby so záujemcom,

c. inzerovanie a reklama, 

d. dojednanie kúpnej ceny, spôsobu a lehoty jej úhrady, v súlade s vopred udelenými pokynmi záujemcu, 

e. písomné vypracovanie právneho úkonu – kúpnej zmluvy (vrátane návrhu na vklad do katastra nehnuteľností), nájomnej zmluvy, prípadne zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,

f. úhradu nákladov za úradné overenie pravosti podpisov na rovnopisoch zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ak celkový počet overených podpisov nepresiahne počet 20 ks,

g. úhradu správneho poplatku za Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, s výnimkou poplatku za žiadosť o urýchlený vklad práva do katastra            nehnuteľností

 

4.2.     Úkony d) až g) uvedené v bode 4.1. vykoná sprostredkovateľ až po zložení rezervačného poplatku zo strany tretej osoby ako záujemcu o kúpu nehnuteľnosti. Výber osôb, ktoré právne úkony podľa bodu 4.1 písm. d) až g) zabezpečia, zostáva výlučne v právomoci sprostredkovateľa. Ak záujemca výslovne požiada o vykonanie niektorého z uvedených úkonov inú osobu než osobu podľa výberu sprostredkovateľa, uhrádza všetky náklady a poplatky spojené s týmito úkonmi záujemca.

 

4.3.     Sprostredkovateľ nehradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku (napr. za účelom poskytnutia hypotekárneho úveru alebo iného úveru bankou alebo nebankovou finančnou inštitúciou).

 

4.4.    Sprostredkovateľ sa zaväzuje riadne vykonať sprostredkovanie, priebežne a bez prieťahov informovať záujemcu o stave sprostredkúvanej záležitosti a zabezpečiť aj právny servis predstavujúci písomné vyhotovenie sprostredkúvanej zmluvy.


 

Článok V.

Trvanie a zánik zmluvy

 

5.1     Zmluva o sprostredkovaní sa uzatvára na dobu určitú, alebo na neurčito, a to v závislosti od dohody zmluvných strán uvedenej v Zmluve  o sprostredkovaní.

 

5.2.    Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

a. splnením predmetu zmluvy,

b. v prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú, uplynutím dohodnutého času, ak zmluva, ktorá je predmetom sprostredkovania, nie je uzavretá v čase určenom v zmluve o sprostredkovaní 

c. písomnou dohodou oboch zmluvných strán,

d. písomnou výpoveďou,

e. stratou spôsobilosti sprostredkovateľa na podnikanie

 

5.3    Výpoveďou môže skončiť zmluvu každá zo zmluvných strán. Pri neexkluzívnej forme sprostredkovania je výpovedná doba 1 mesiac, pri exkluzívnej forme sprostredkovania je výpovedná doba 3 mesiace. Výpovedná doba začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

 

5.4     Zánikom zmluvy o sprostredkovaní právo sprostredkovateľa na províziu nezaniká, ani sa ním nezabraňuje vo vzniku tohto práva, ak sú na to naplnené podmienky podľa čl. II. 


 

Článok VI.

Poučenie o ochrane osobných údajov

 

6.1    Vaše osobné údaje budú spracúvané Sprostredkovateľom v rozsahu potrebnom na plnenie povinností Sprostredkovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o sprostredkovaní. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plniť povinnosti Sprostredkovateľa, ktoré mu zo Zmluvy o sprostredkovaní vyplývajú. Právnym základom spracúvania Vašich údajov bude uzavretá Zmluva o sprostredkovaní. V súvislosti s hlavným účelom spracovania môžu byť osobné údaje spracúvané na ďalšie účely v rozsahu, v akom to od Sprostredkovateľa vyžadujú právne predpisy (napr. povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve). V týchto prípadoch je právnym základom na spracovanie osobných údajov plnenie zákonných povinností Sprostredkovateľa. Podľa zákona č. 297/2008 Z. z. má Sprostredkovateľ povinnosť spracúvať osobné údaje na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. V súvislosti s naplnením cieľov zo Zmluvy o sprostredkovaní môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v nevyhnutnom rozsahu tretím osobám, napr. okresnému úradu, advokátovi, notárovi, znalcovi, finančnému sprostredkovateľovi. Údaje budú uchované po dobu vyžadovanú právnymi predpismi alebo potrebnú na uplatnenie zodpovednostných nárokov. Máte právo: 

-    na prístup k informáciám o tom, v akom rozsahu sú Vaše osobné údaje spracúvané,

-    požadovať opravu osobných údajov ak zistíte, že nie sú správne, alebo požadovať doplnenie neúplných údajov,

-    získať svoje osobné údaje, ktoré ste Sprostredkovateľovi poskytli, v bežne používanom elektronickom formáte a preniesť ich k inému subjektu, avšak iba v prípade, ak sú Sprostredkovateľom spracúvané automatizovanými prostriedkami,

-    požadovať obmedzenie spracúvania Sprostredkovateľom, ak zároveň napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie nezákonné, alebo už ich nepotrebuje Sprostredkovateľ, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie svojich nárokov,

-     požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo spracúvali, ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť,

-    podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Vaše práva týkajúce sa osobných údajov boli porušené. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nie je použité automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Na základe oprávneného záujmu Sprostredkovateľa môžu byť Vaše kontaktné osobné údaje spracúvané Sprostredkovateľom na účely priameho marketingu. Voči tomuto spracúvaniu máte možnosť kedykoľvek podať námietku, čo spôsobí, že osobné údaje sa už nemôžu na také účely ďalej spracúvať.


 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 

7.1    Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy o sprostredkovaní sa na základe dohody zmluvných strán v zmysle § 262 Obchodného zákonníka riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä § 642 a nasl. Obchodného zákonníka, ak je záujemca fyzickou osobou nepodnikateľom spravujú sa právne vzťahy podľa § 774 a nasl. Občianskeho zákonníka, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 

7.2    Sprostredkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne záujemcovi, alebo tretej osobe z dôvodu záujemcovho nesplnenia si svojich zákonných povinností alebo povinností dohodnutých v zmysle Zmluvy o sprostredkovaní.

 

7.3    Akékoľvek spory vzniknuté na základe záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy budú riešené formou vzájomných rokovaní a len v prípade, že sa nepodarí dosiahnuť súhlasné stanovisko do 2 mesiacov od prvého rokovania, bude spor riešený súdnou cestou. 

 

7.4    Zmluvné strany prehlasujú, že informácie o dohodnutej cene sprostredkúvaného predmetu zmluvy, ako aj výške provízie, sú považované za dôverné v zmysle ust. § 271 Obch. zákonníka.

 

7.5    Obidve  zmluvné strany súhlasia s podmienkami uvedenými v zmluve o sprostredkovaní, v spojení s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a zaväzujú sa ich rešpektovať. Zmluvné strany zároveň podpisom zmluvy o sprostredkovaní potvrdzujú, že si zmluvu o sprostredkovaní vrátane všeobecných zmluvných podmienok riadne prečítali, ich obsahu porozumeli a v plnom rozsahu ich prijímajú. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu o sprostredkovaní uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

 

7.6    Zmluva o sprostredkovaní, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto všeobecné zmluvné podmienky, sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho jeden pre sprostredkovateľa a jeden pre záujemcu.


7.7    Zmluva o sprostredkovaní nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

poriadok platný pre spoločnosti MG real, s.r.o , MG real Trade, s.r.o.,MG real Topoľčany, s.r.o., MG real Partizánske, s.r.o., MG real – reality, s.r.o., MG real SK s.r.o., (ďalej len "Realitná kancelária" alebo len "RK") vydáva v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa tento reklamačný poriadok.

 1. Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti  Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.

 2. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni RK alebo v sídle Realitnej kancelárie, prípadne písomne na adrese: MG real, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany 955 01.

 3. Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.   

 4. Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 5. Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 6. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.

 7. Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.

 8. RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

 9. RK o vybavení reklamácie vydá písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK (napr. e-mailom na adresu gasparik-ZVNC-mgreal.sk) so žiadosťou o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a realitnou kanceláriou vznikol spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že realitná kancelária porušila iné jeho práva.

 2. Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars-ZVNC-soi.sk, adr-ZVNC-soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:

 https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

    13.  Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

 • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,

 • presné označenie Realitnej kancelárie,

 • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,

 • označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,

 • dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,

 • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 • K návrhu je spotrebiteľ povinný priložiť doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:

 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 6. 2024.

Osoba poverená vybavovať reklamácie:

Ing. Tomáš Gašparík

 

O nás

MG real je realitná kancelária, ktorej hlavnou činnosťou je sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľnosti, ako aj samotný obchod s nehnuteľnosťami. Spoločnosť MG real, s.r.o. vznikla v roku 2008, čo predurčuje spoločnosť za odborníka s patričnými skúsenosťami na trhu s predajom realít.  Byty, domy, pozemky, ako aj nebytové komerčné priestory a to kancelárie, haly, sklady, obchodné priestory, toto všetko predstavuje portfolio realitnej kancelárie MG real. 


Makléri realitnej kancelárie MG real sú progresívne vyvíjajúci sa tím ľudí, ktorých filozofia obchodu s nehnuteľnosťami je založená na priateľských a zároveň profesionálnych vzťahoch, čím dokážeme bližšie spoznať potreby a požiadavky klientov a na základe toho vieme dodať požadované služby.
 

Viac ...