Realitná únia
Typ Kategória Lokalita Obec Fulltext
Vyhľadávanie nehnuteľností
  -     €
nájdených realít z celkom 634

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Všeobecné zmluvné podmienky

pre zmluvy o sprostredkovaní spoločnosti MG real, s.r.o.

 

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa s účinnosť od 1.6.2016 vzťahujú na všetky Zmluvy o sprostredkovaní predaja, kúpy, prenájmu alebo podnájmu nehnuteľností uzavreté podľa § 642 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej iba Zmluvy o sprostredkovaní) medzi sprostredkovateľom MG real, s.r.o., (prípadne s jej dcérskymi spoločnosťami  MG real Topoľčany, s.r.o., MG real Partizánske, s.r.o., MG real TRADE, s.r.o., MG real – reality, s.r.o., MG real SK, s.r.o.) a záujemcom, a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o sprostredkovaní.

 

 

Článok I.

Predmet zmluvy

 

1.1    Predmetom Zmluvy o sprostredkovaní je záväzok sprostredkovateľa, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť kúpnu zmluvu, nájomnú zmluvu, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, alebo zmluvu o budúcej nájomnej zmluve (ďalej iba sprostredkúvanú zmluvu) s treťou osobou, pričom záujemca sa za toto sprostredkovanie zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu (províziu).

 

1.2    Presné vymedzenie predmetu sprostredkovania stanovuje Zmluva o sprostredkovaní a to najmä určenie predmetnej nehnuteľnosti, jej ceny, spôsobu jej sprostredkovania a výšky  provízie pre sprostredkovateľa.

 

1.3    Sprostredkovateľ neručí, že predmetná nehnuteľnosť bude za cenu požadovanú záujemcom podľa zmluve o sprostredkovaní aj predaná, alebo prenajatá, a preto sprostredkovanie uzavretia sprostredkúvanej zmluvy za vyššiu alebo nižšiu cenu nie je porušením záväzku sprostredkovateľa podľa Zmluvy o sprostredkovaní a požadovanú kúpnu cenu, resp. nájomné, možno v priebehu trvania Zmluvy o sprostredkovaní v závislosti od ponuky a dopytu meniť, a to po vzájomnej dohode sprostredkovateľa a záujemcu bez toho, že by bolo potrebné vyhotoviť písomný dodatok k Zmluve o sprostredkovaní. Konečná požadovaná kúpna cena/požadované nájomné predmetu sprostredkovania je tá suma, na ktorej sa záujemca dohodol s treťou osobou pri podpise sprostredkúvanej zmluvy, ktorej jedno podpísané vyhotovenie je záujemca povinný odovzdať sprostredkovateľovi.

 

1.4    Cena, za ktorú bude sprostredkovateľ nehnuteľnosť ponúkať na trhu je suma požadovaná záujemcom, zvýšená o sumu provízie, dohodnutej medzi sprostredkovateľom a záujemcom v zmluve o sprostredkovaní. V prípade sprostredkovania prenájmu nehnuteľnosti záujemca berie na vedomie, že výška provízie predstavuje sumu rovnajúcu sa jednomesačnému nájomnému.  

 

 

Článok II.

Provízia a platobné podmienky

 

2.1    Odplata - provízia sprostredkovateľa, dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov, je dojednaná v Zmluve o sprostredkovaní. V prípade ak je sprostredkovateľ platca DPH bude k provízii pripočítaná aj DPH, a to vo výške podľa platných predpisov SR v čase uzavretia sprostredkúvanej zmluvy.

 

2.2    V dohodnutej provízii sú zahrnuté všetky náklady za úkony sprostredkovateľa uvedené v Článku IV. týchto zmluvných podmienok.

 

2.3    Sprostredkovateľovi vzniká nárok na províziu v momente uzavretia sprostredkúvanej zmluvy medzi záujemcom a treťou osobou.

 

2.4    Provízia je splatná najneskôr do 7 dní odo dňa vzniku nároku na províziu. 

 

2.5    V prípade, že provízia nebude sprostredkovateľovi vyplatená včas, má sprostredkovateľ právo na úrok z omeškania, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 

2.6    V prípade, že tretia osoba zloží sprostredkovateľovi rezervačný poplatok, záujemca súhlasí s tým, aby si sprostredkovateľ zložený rezervačný poplatok započítal do výšky provízie.

 

2.7    Sprostredkovateľ má právo na províziu podľa tejto zmluvy aj po skončení platnosti tejto zmluvy, ak záujemca do 1 roka od skončenia platnosti Zmluvy o sprostredkovaní uzavrie kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť s treťou osobou, ktorú osobu mu sprostredkovateľ počas platnosti Zmluvy o sprostredkovaní  sprostredkoval. Túto skutočnosť sprostredkovateľ preukáže podpisom tejto tretej osoby na zázname, že sa zúčastnila rokovania alebo ohliadky predmetnej nehnuteľnosti so sprostredkovateľom.

 

2.8    Nárok na províziu vzniká sprostredkovateľovi aj vtedy, ak záujemca počas platnosti tejto zmluvy uzavrie sprostredkúvanú zmluvu s treťou osobou bez súčinnosti sprostredkovateľa, a to v prípade, že sprostredkovateľ a záujemca si dohodli v Zmluve o sprostredkovaní exkluzívny (výhradný) spôsob sprostredkovania. 

 

 

Článok III.

Práva a povinnosti záujemcu

 

3.1    Záujemca sa zaväzuje poskytnúť sprostredkovateľovi v požadovanom rozsahu a lehotách všetky potrebné podklady a nevyhnutné informácie majúce vplyv na sprostredkovanie, pričom záujemca zodpovedá za ich úplnosť a správnosť. V prípade nedodržania týchto povinností záujemcom, znáša záujemca všetky právne dôsledky porušenia tejto povinnosti.

 

3.2    V prípade nesplnenia povinností záujemcu podľa tohto článku, zaväzuje sa záujemca uhradiť sprostredkovateľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace so sprostredkovaním podľa tejto zmluvy. 

3.3     V prípade odstúpenia záujemcu od sprostredkovateľom sprostredkovanej zmluvy, platne uzavretej s treťou osobou, je záujemca povinný uhradiť sprostredkovateľovi všetky jeho preukázateľne vynaložené výdavky, ktoré mal na činnosť vykonávanú podľa zmluvy o sprostredkovaní.

 

3.4    Záujemca sa zaväzuje, že bez súhlasu sprostredkovateľa neposkytne tretím osobám žiadne informácie získané v súvislosti so  zmluvou o sprostredkovaní.

 

3.5    Záujemca podpisom zmluvy o sprostredkovaní dáva písomný súhlas sprostredkovateľovi so spracovaním svojich osobných údajov, po dobu trvania zmluvného vzťahu.

 

3.6    Pri exkluzívnom (výhradnom) spôsobe sprostredkovania má sprostredkovateľ voči záujemcovi právo na zaplatenie dohodnutej provízie aj v prípade, že záujemca počas doby trvania zmluvy o sprostredkovaní uzavrie ohľadom predmetu sprostredkovania s treťou osobou niektorú zo sprostredkúvaných zmluvu aj bez činnosti sprostredkovateľa a záujemca sa zaväzuje túto dohodnutú províziu sprostredkovateľovi vyplatiť v lehote 7-mich dní od vzniku nároku na províziu. 

 

3.7    Pri neexkluzívnom  (nevýhradnom) spôsobe sprostredkovania  záujemca môže uzavrieť ohľadom predmetu sprostredkovania s treťou osobou niektorú zo sprostredkúvaných zmluvu aj bez činnosti sprostredkovateľa a v takom prípade právo na províziu sprostredkovateľovi nevzniká.

 

3.8    Záujemca, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti na ktorú sa vzťahuje povinnosť povinnej energetickej certifikácie, je povinný sprostredkovateľovi uviesť ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom aj ukazovateľ integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na samostatnú časť nehnuteľnosti (stavby), na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát. V prípade porušenia tejto povinnosti znáša následky záujemca. 

 

 

Článok IV.

Práva a povinnosti sprostredkovateľa

 

4.1.    Sprostredkovateľ vykoná pre záujemcu tieto úkony:

a.) rokovanie s treťou osobou vrátane poskytovania informácii a fotodokumentácie o predmete zmluvy,

b.) nakontaktovanie tretej osoby so záujemcom,

c.) inzerovanie a reklama, 

d.) dojednanie kúpnej ceny, spôsobu a lehoty jej úhrady, v súlade vopred udelenými s pokynmi záujemcu, 

e.) písomné vypracovanie právneho úkonu – kúpnej zmluvy (vrátane návrhu na vklad do katastra nehnuteľností), nájomnej zmluvy, prípadne zmluvy o budúcej kúpnej zmluve,

f.) úhradu nákladov za úradné overenie pravosti podpisov na rovnopisoch zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ak celkový počet overených podpisov nepresiahne počet 20 ks,

g.) úhradu správneho poplatku za Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, s výnimkou poplatku za žiadosť o urýchlený vklad práva do katastra nehnuteľností

 

4.2.     Úkony d) až g) uvedené v bode 4.1. vykoná sprostredkovateľ až po zložení rezervačného poplatku zo strany tretej osoby ako záujemcu o kúpu nehnuteľnosti. Výber osôb, ktoré právne úkony podľa bodu 4.1 písm. d) až g) zabezpečia, zostáva výlučne v právomoci sprostredkovateľa. Ak záujemca výslovne požiada o vykonanie niektorého z uvedených úkonov inú osobu než osobu podľa výberu sprostredkovateľa, uhrádza všetky náklady a poplatky spojené s týmito úkonmi záujemca.

 

4.3.     Sprostredkovateľ nehradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku (napr. za účelom poskytnutia hypotekárneho úveru alebo iného úveru bankou alebo nebankovou finančnou inštitúciou).

 

4.4.    Sprostredkovateľ sa zaväzuje riadne vykonať sprostredkovanie, priebežne a bez prieťahov informovať záujemcu o stave sprostredkúvanej záležitosti a zabezpečiť aj právny servis predstavujúci písomné vyhotovenie sprostredkúvanej zmluvy.

 

4.5.    Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov využije všetky osobné údaje záujemcu len v súvislosti so sprostredkovaním kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti požadovanej podľa tejto zmluvy. Súčasne záujemca dáva sprostredkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu potrebnom na uzavretie sprostredkúvanej zmluvy.

 

 

Článok V.

Trvanie a zánik zmluvy

 

5.1     Zmluva o sprostredkovaní sa uzatvára na dobu určitú, alebo na neurčito, a to v závislosti od dohody zmluvných strán uvedenej v Zmluve  o sprostredkovaní.

 

5.2.    Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:

a.) splnením predmetu zmluvy,

b.) v prípade uzavretia zmluvy na dobu určitú, uplynutím dohodnutého času, ak zmluva, ktorá je predmetom        sprostredkovania, nie je uzavretá v čase určenom v zmluve o sprostredkovaní 

c.) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,

d.) písomnou výpoveďou,

e.) stratou spôsobilosti sprostredkovateľa na podnikanie

 

5.3    Výpoveďou môže skončiť zmluvu každá zo zmluvných strán. Pri neexkluzívnej forme sprostredkovania je výpovedná doba 1 mesiac, pri exkluzívnej forme sprostredkovania je výpovedná doba 3 mesiace. Výpovedná doba začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

 

5.4     Zánikom zmluvy o sprostredkovaní právo sprostredkovateľa na províziu nezaniká, ani sa ním nezabraňuje vo vzniku tohto práva, ak sú na to naplnené podmienky podľa čl. II. 

 

 

Článok VI.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

6.1    Podpisom Zmluvy o sprostredkovaní záujemca poskytuje sprostredkovateľovi, ako prevádzkovateľovi podľa § 4 ods. 2 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.122/2013 Z.z.), súhlas podľa § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov so spracovávaním osobných údajov, ktoré boli získané na účel uzavretia Zmluvy o sprostredkovaní alebo Sprostredkúvanej zmluvy, vrátane ich použitia v rámci interného informačného systému sprostredkovateľa, a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo obchodné meno, identifikačné číslo, a sídlo. Súhlas dotknutej osoby sa udeľuje aj na účel prípadného opakovaného oslovenia s ponukou zo strany sprostredkovateľa. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

 

6.2    Po splnení účelu spracúvania sa sprostredkovateľ zaväzuje v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 písm. f) zákona č. 122/2013 Z. z. vrátiť všetky oficiálne doklady záujemcovi ako dotknutej osobe, ak o to požiada. Ďalej sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby. 

 

 

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 

7.1    Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy o sprostredkovaní sa na základe dohody zmluvných strán v zmysle § 262 Obchodného zákonníka riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä § 642 a nasl. Obchodného zákonníka, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 

7.2    Sprostredkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne záujemcovi, alebo tretej osobe z dôvodu záujemcovho nesplnenia si svojich zákonných povinností alebo povinností dohodnutých v zmysle Zmluvy o sprostredkovaní.

 

7.3    Akékoľvek spory vzniknuté na základe záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy budú riešené formou vzájomných rokovaní a len v prípade, že sa nepodarí dosiahnuť súhlasné stanovisko do 2 mesiacov od prvého rokovania, bude spor riešený súdnou cestou. 

 

7.4    Zmluvné strany prehlasujú, že informácie o dohodnutej cene sprostredkúvaného predmetu zmluvy, ako aj výške provízie, sú považované za dôverné v zmysle ust. § 271 Obch. zákonníka.

 

7.5    Obidve  zmluvné strany súhlasia s podmienkami uvedenými v zmluve o sprostredkovaní, v spojení s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami a zaväzujú sa ich rešpektovať. Zmluvné strany zároveň podpisom zmluvy o sprostredkovaní potvrdzujú, že si zmluvu o sprostredkovaní vrátane všeobecných zmluvných podmienok riadne prečítali, ich obsahu porozumeli a v plnom rozsahu ich prijímajú. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu o sprostredkovaní uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

 

7.6    Zmluva o sprostredkovaní, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto všeobecné zmluvné podmienky, sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho jeden pre sprostredkovateľa a jeden pre záujemcu.

 

7.7    Zmluva o sprostredkovaní nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.